Algemene voorwaarden (AV) & Klantinformatie

Inhoudsopgave
–––––––––––––
1. Geldigheid
2. Sluiting van de overeenkomst
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendvoorwaarden
6. Aansprakelijkheid voor gebreken
7. Speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens specifieke klantspecificaties
8. Inwisselen van promotionele vouchers
9. Toepasselijk recht
10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van puzzleYOU GmbH (hierna ’verkoper’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna ’klant’) met betrekking tot de door de verkoper in zijn onlineshop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling verricht in het kader van zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2) Sluiting van de overeenkomst

2.1 De in de onlineshop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindende overeenkomst aan te gaan.

2.2 De klant kan via het in de onlineshop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier een bestelling plaatsen. Hierbij gaat de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken op de knop ter afronding van de bestelling een bindende koopovereenkomst aan m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De bestelling kan echter pas worden verzonden nadat de klant het hokje voor ’Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ heeft aangevinkt om de contractuele voorwaarden te accepteren.

2.3 De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 5 dagen accepteren,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door de bestelde artikelen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de artikelen door de klant bepalend is, of
- door de klant te vragen na levering van deze bestelling te betalen.
De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een toelichting over hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.
Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Als de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de genoemde termijn accepteert, dan geldt dit als afwijzing van de overeenkomst, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 De termijn om de bestelling te accepteren begint op de dag na het plaatsen van de bestelling door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het plaatsen van de bestelling.

2.5 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De verkoper maakt de tekst van het contract niet toegankelijker dan dit.

2.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.7 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie beschikbaar.

2.9 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans plaats via e-mail en automatische bestelafwikkeling. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem doorgegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele spamfilters geen berichten blokkeren die worden verzonden door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen afzonderlijk aangegeven.

4.2 De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de onlineshop van de verkoper.

4.3 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling dient het bedrag onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.

4.4 In geval van keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Voorwaarde om voor deze betalingsmethode te kiezen is onder meer dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

4.5 Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

4.6 Indien een via de betalingsdienst "Klarna" aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Meer informatie en de algemene voorwaarden van Klarna vind je hier:  /veel-gestelde-vragen#betalen

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van artikelen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven bezorgadres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven bezorgadres.

5.2 Als de transportonderneming de verzonden bestelling terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met zorg een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.4 Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in bijzonder gelden de volgende bepalingen.

6.1 Voor klanten in de hoedanigheid van consument

- De klant moet het gebrek aan het geleverde artikel binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper.
- De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

6.2 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van de artikelen 9 en 10 van titel 1 in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper met betrekking tot gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van het geleverde artikel (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet
- wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
- wanneer de verkoper de aanwezigheid van het gebrek heeft tegengesproken of;
- indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

7) Speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens specifieke klantspecificaties

7.1 Als de verkoper volgens de inhoud van het contract naast de levering van de goederen ook verantwoordelijk is voor de verwerking van de goederen volgens de specificaties van de klant, moet de klant de verkoper alle voor de verwerking benodigde inhoud leveren, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de door de verkoper gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld en bestandsgrootte en de verkoper de benodigde gebruiksrechten verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van de rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij het recht heeft om de aan de verkoper geleverde inhoud te gebruiken. In het bijzonder dient de klant ervoor te zorgen dat er geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkrechten en persoonlijke rechten.

7.2 De klant vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden die zij tegen de verkoper kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De klant zal ook de noodzakelijke kosten van juridische verdediging op zich nemen, inclusief alle gerechtskosten en juridische kosten in het wettelijke bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verdediging.

7.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen te weigeren als de door de klant geleverde inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt in het bijzonder voor de levering van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugdgevaarlijke en/of geweldsverheerlijkende inhoud.

8) Inwisselen van promotionele vouchers

8.1 Vouchers die gratis worden uitgegeven door de verkoper als onderdeel van promotiecampagnes met een specifieke geldigheidsperiode en die niet kunnen worden gekocht door de klant (hierna "promotionele vouchers") kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen worden uitgesloten van de promotiebon als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de promotiebon.

8.3 Promotionele vouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de kortingsvoucher niet voldoende is om de bestelling te betalen, kan een van de andere betaalmethoden die de verkoper aanbiedt worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het saldo van een promotionele bon wordt niet uitbetaald in contanten en er wordt geen rente op berekend.

8.8 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de waardebon zijn betaald, terugstuurt in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

8.9 De promotionele bon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de promotionele bon inwisselt in de online shop van de verkoper. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid of vertegenwoordigingsonbevoegdheid van de betreffende houder.

9) Toepasselijk recht

9.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt naar de woonplaats van de klant.

9.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

10.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.